Vodnář Guanicid 20l

GUANICID
Proti bakteriím a řasám, vločkuje, okysličuje

GUANICID je tekutý 100% rozložitelný multifunkční přípravek pro dezinfekci a hygienické ošetření vody v domácích (krytých i venkovních) bazénech s filtrací i bez filtrace. Působí proti bakteriím a řasám, oxiduje organické nečistoty a napomáhá jejich vyvločkování na filtru.
Vzhled a složení: Nažloutlá až žlutá kapalina. Účinnou látkou přípravku je polymer dimethyl-2-hydroxypropylamonium chlorid 4g/100g (CAS 25988-97-0), dále obsahuje dihydrogen dioxid (CAS 7722-84-1) a extrakt grep (CAS 90045-43-5). UN2984, 5.1, III.
Působení: GUANICID se vyznačuje baktericidním a algicidním účinkem, jehož předností je multifunkčnost. Přípravek zabraňuje růstu řas a patogenních mikroorganizmů, oxiduje organické nečistoty zanesené do vody koupajícími a projasňuje vodu jejich vyvločkováním. Voda ošetřená GUANICIDEM nenese negativa jako u chlorových přípravků, tj. zápach, reakce na citlivou pokožku.
Návod k použití: Po napuštění bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na úroveň 7,2-7,6. Počáteční dávku 30ml/m3 aplikujte přímo do vody (případně dávkovacím čerpadlem nebo přes filtrační zařízení). Následně dávkujte 15ml/m3 každých 7 dnů, při vysokých teplotách každých 5 dnů nebo po extrémním zatížení. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme používat GUANICID společně s oxidačním přípravkem OXY LIGHT, který zajistí zvýšení hladiny aktivního kyslíku ve vodě. Dále doporučujeme pravidelně kontrolovat pH, popřípadě aplikovat přípravek VLOČKA nebo JISKRA pro odstranění drobných mechanických nečistot z vody. 
Bezpečnostní opatření:
H-věty: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Přípravek používejte pouze k určenému účelu.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.
Skladování: Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě v rozmezí teplot 10-25 °C, chránit před slunečním zářením. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. 
První pomoc: Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolá-vejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. 

Klinika nemocí z povolání, 
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku

Vodnář Guanicid jezírka 20l

GUANICID je roztok elektricky kladně nabitého polymeru.

Kapalný, biologicky odbouratelný algicid vhodný do koupacích jezírek.
Tvoří na povrchu fólie, kamenů několika molekulovou vrstvu a zabraňuje vzniku oslizlých povrchů.
GUANICID působí na tvorbu enzymů v mikroorganismech a tím dochází k jejich odumírání.

Upozornění:
GUANICID není určen pro koupací jezírka s rybami.
Při použití tohoto přípravku, může dojít k procesu, který způsobí následný úhyn ryb.

Použití:
Při první aplikaci do jezírka, kde jsou vizuální známky začínajícího bujení vláknitých řas nebo zelenání vody, dávkujte 30 ml/ m3. Poté každých 10 dnů 15 ml/m3 do úplného vymizení.
Je dobré začít dávkovat včas jako prevence vzniku oslizlých povrchů či řas dávkou 15 ml/m3 každých 10 dnů.
Při silném porostu vláknitých řas doporučujeme nejprve jejich odstranění použitím přípravku NA ŘASY kontakt a poté dávkování viz výše.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.